Stelling

Thomas Alva Edison:

"Ik ben geen mislukkeling. Ik heb alleen 10.000 manieren gevonden die niet werken."

 

Norman en Warden Spel

Spel Regelzucht

Burgers, bedrijven en instellingen moeten zich aan veel regels houden. Er komen steeds weer regels bij en het terugdringen waar het regelwoud, waar politiek de mond van vol heeft, lijkt nog niet echt te lukken. Het wordt tijd dat het terugdringen van de regels over een andere boeg gegooid wordt. Het Spel Regelzucht laat ambtenaren spelenderwijs de regels terugdringen. Het spel kan op verschillende niveaus gespeeld worden van locale tot landelijke politiek, binnen een departement en tussen departementen. Het Spel Regelzucht kan uiteraard ook binnen het bedrijfsleven gespeeld worden, bijvoorbeeld door beleidsmakers. Doel van het spel Het doel van het spel is zoveel mogelijk punten, gesymboliseerd door paarse krokodillen, te scoren. De deelnemers die na 1 jaar het meeste krokodillen heeft gescoord wint het spel. Het Spel Regelzucht is niet alleen leuk om te spelen het levert ook een nuttige bijdrage: Het spel kan leiden tot het afschaffen van ambtelijke regels. De tijd die de deelnemers besteden aan het spel kan niet besteed worden aan het bedenken van nieuwe ambtelijke regels. De ambtenaren kunnen al spelend ervaren wat het is om te moeten voldoen aan steeds weer nieuwe (spel)regels, aan wijzigingen op bestaande (spel)regels, etc. Spelregels Het spel heeft bij aanvang de volgende spelregels: Iedere maand wordt er een spelronde gehouden waarbij de deelnemers in een sessie van ongeveer één tot twee uur bijeenkomen. In een sessie worden ideeën ingebracht. Deze ideeën worden toegelicht. Er vindt met betrekking tot deze nieuwe ideeën wel beeldvorming maar nog geen oordeels- en besluitvorming plaats. Deze ideeën komen in de volgende spelronde terug. Alle deelnemers krijgen dus de kans in een maand tijd na te denken en eventueel met de achterban te discussiëren over het schrappen van de betreffende regel. Het inbrengen van een idee om een regel (voor burgers, bedrijven of instellingen) te schrappen levert de deelnemer 1 paarse krokodil op. Hierbij geldt dat de betreffende regel nog niet eerder in het spel door één van de deelnemers ingebracht mag zijn. Na de toelichting van nieuwe ideeën vindt in een spelronde discussie plaats over ideeën die in de vorige spelronde zijn ingediend. Deze discussie heeft tot doel om tot oordeels- en besluitvorming te komen. Over ieder idee dat de vorige maand is ingediend wordt een besluit genomen: laten schrappen ja of nee? Wordt besloten een idee te laten schrappen dan levert die de indiener 10 paarse krokodillen op. Wordt besloten een idee niet te schrappen dan kan het idee door kan het idee indien gewenst in een andere spelronde weer worden ingebracht. Het inbrengen levert dan geen paarse krokodil op. Een positief besluit met betrekking tot het schrappen wel. Na de besluitvorming over het (laten) schrappen van regels worden de resultaten besproken die in de praktijk zijn behaald. Iedere regel die daadwerkelijk is geschrapt levert hierbij 100 krokodillen op. Spelregelzucht Bovenstaande spelregels zijn niet in beton gegoten. Tijdens het spel kunnen de deelnemers al polderend de spelregels wijzigen. Eventuele regelzucht van ambtenaren kan in het spel omgezet worden in spelregelzucht. Iedere maand wordt een ronde gespeeld met de spelregels die in de vorige ronde zijn vastgesteld. Aan de hand van de geldende spelregels wordt bepaald hoeveel punten de verschillende deelnemers gescoord hebben. Inhoudelijk vindt beeld-, oordeels- en besluitvorming van ideeën plaats, worden resultaten besproken en worden de paarse krokodillen geteld of uitgedeeld. Na het bepalen van de tussenstand worden de spelregels besproken. Iedere deelnemer kan met suggesties komen om spelregels te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen. Over iedere suggestie wordt door de deelnemers in dezelfde spelronde gestemd. De meerderheid van stemmen bepaald wat er met de suggestie gebeurd. Nadat de spelregelsuggesties zijn besproken en over iedere suggestie is gestemd worden de spelregels voor de volgende spelronde vastgesteld.